Industry

คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้สูงสุด 5 ตัวเลือก
เป็นที่นิยม / ใข้งานเมื่อเร็วๆนี้:
ทั้งหมด
searched job: 0
ทั้งหมด เพิ่งเข้าใหม่กลางอาวุโสระดับผู้ช่วยและหัวหน้างาน ระดับสูง

Job Function

คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้สูงสุด 5 ตัวเลือก
เป็นที่นิยม / ใข้งานเมื่อเร็วๆนี้ :
ทั้งหมด
searched job: 0
ทั้งหมด งานเต็มเวลาพาร์ทไทม์ฟรีแลนซ์การฝึกงานสัญญา
ทั้งหมด ไม่สามารถใช้ได้ประกาศนียบัตร / ใบรับรองปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือสูงกว่า

Location

คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้สูงสุด 5 ตัวเลือก
เป็นที่นิยม / ใข้งานเมื่อเร็วๆนี้:
ทั้งหมด
searched job: 0
ทั้งหมด THB 15,000 - THB 34,999THB 35,000 - THB 64,999THB 65,000 - THB 94,999THB 95,000 - THB 199,999THB 200,000 - THB 299,999THB 300,000+
ทั้งหมด 0-1 ปี2-3 ปี4-6 ปี7-10 ปี11-14 ปี15 ปี+

Bitkub

Founded in February 2018, Bitkub is a new generation digital asset and cryptocurrency exchange platform that offers advanced cryptocurrency exchange services to individuals who intend to buy, sell, and store cryptocurrencies. We are a legally registered company, with a registered capital of 290 million baht and office space based in Bangkok, Thailand.


www.bitkub.com/

เรียงลำดับโดย:

2 Job Vacancies in BITKUB

BITKUB has 2 jobs available at the moment.
2 Job Vacancies in BITKUB
0
Blockchain Developer (KUB Chain)
กลุ่มอุตสาหกรรมผสม
12 กรกฎาคม
1