Industry

คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้สูงสุด 5 ตัวเลือก
เป็นที่นิยม / ใข้งานเมื่อเร็วๆนี้:
ทั้งหมด
searched job: 0
ทั้งหมด เพิ่งเข้าใหม่กลางอาวุโสระดับผู้ช่วยและหัวหน้างาน ระดับสูง

Job Function

คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้สูงสุด 5 ตัวเลือก
เป็นที่นิยม / ใข้งานเมื่อเร็วๆนี้ :
ทั้งหมด
searched job: 0
ทั้งหมด งานเต็มเวลาพาร์ทไทม์ฟรีแลนซ์การฝึกงานสัญญา
ทั้งหมด ไม่สามารถใช้ได้ประกาศนียบัตร / ใบรับรองปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือสูงกว่า

Location

คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้สูงสุด 5 ตัวเลือก
เป็นที่นิยม / ใข้งานเมื่อเร็วๆนี้:
ทั้งหมด
searched job: 0
ทั้งหมด THB 15,000 - THB 34,999THB 35,000 - THB 64,999THB 65,000 - THB 94,999THB 95,000 - THB 199,999THB 200,000 - THB 299,999THB 300,000+
ทั้งหมด 0-1 ปี2-3 ปี4-6 ปี7-10 ปี11-14 ปี15 ปี+

MSyne Innovations

The milestone of MSyne Innovations is to be a top selection for Big Data and Data Analytics service provider.

Our Mission : Top 3 Selection in Big Data Solution and Data Analytics service provider.

Our Vision : To be a leader of Big Data and Data Analytics service provider in SEA.

Our Plan : Build awareness and service client as professional.

 


www.msyne.co.th/

เรียงลำดับโดย:

4 Job Vacancies in MSYNE INNOVATIONS

MSYNE INNOVATIONS has 4 jobs available at the moment.
4 Job Vacancies in MSYNE INNOVATIONS